Polityka Prywatności www.Kantor-Grand.pl

§.1 Dane osobowe użytkowników Portalu www.Kantor-Grand.pl
Dane osobowe podawane w zakładce „/waluta-do-domu.html” w formularzu są traktowane jako poufne i nie są udostępnianie dla osób nieuprawnionych, podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją ich przetwarzania w zakresie oraz celu, na jaki wyraził użytkownik zgodę.

§.2 Administrator danych.
Jeżeli korzystałeś z formularza w zakładce „/waluta-do-domu.html” i złożyłeś wstępne zamówienie Administratorem twoich danych jest : MAX Sp. Jawna Majchrzak, siedziba firmy : 47-400 Raciborzu, ul. Nowa 9. Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 00000088752, NIP: 639-10-01-075, REGON: 2720 24 107. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych oraz przysługujących praw prosimy o kontakt telefoniczny : +48 32 419 03 55 lub na adres e-mail : Mickiewicza22@KantoryKatowice.pl.

§.5 Kto ma dostęp do Danych osobowych użytkowników Portalu www.Kantor-Grand.pl
Do danych osobowych Użytkownika podawanych w zakładce „/waluta-do-domu.html” ma dostęp Dostawca Usług Hostingowych z którego usług korzystamy przy prowadzeniu Portalu, Dostawca Usług Hostingowych przetwarzają powierzone im przez nas dane osobowe i podlegają w tym zakresie naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania danych. Nasz dostawca ma siedzibę w Polsce.

§.6 Prawa Użytkownika Portalu www.Kantor-Grand.pl, której dane osobowe dotyczą.
Administrator zapewnia, że wszystkim Użytkownikom Portalu, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych;
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§.7 Pliki cookies
MAX Sp. Jawna Majchrzak informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych – Google Analytics -__ga) do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności.

© 2023 Kantor Grand Katowice
Informacje